Legea nr. 195 (Legea voluntariatului) din 20 aprilie 2001 si Ordonanta nr. 58 din 22 august 2002 (pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001)
Legea voluntariatului
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 206 din 24 aprilie 2001
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza promovarea si facilitarea participarii cetatenilor romani, in spiritul solidaritatii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat fara scop lucrativ.
Art. 2. – In sensul prezentei legi:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata de persoane fizice, denumite voluntari, in cadrul unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de munca si raportul juridic civil de prestare a unei activitati remunerate;
b) activitatea de interes public este activitatea desfasurata, potrivit legii, in domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar;
c) beneficiar al voluntariatului este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ care incheie, in conditiile prezentei legi, contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita beneficiarul voluntariatului, in temeiul careia prima se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o contraprestatie materiala.
Art. 3. – Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat;
b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalitatii sanselor, fara nici un fel de discriminari.
Art. 4. – Activitatile voluntare izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, nu fac obiectul prezentei legi.
Art. 5. – (1) Este interzis sa se incheie contract de voluntariat in scopul de a evita incheierea
unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.
(2) Sunt lovite de nulitate absoluta contractele de voluntariat incheiate cu aplicarea
dispozitiilor prezentei legi de persoanele juridice prevazute la art. 1, in scopul evitarii incheierii unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.
CAPITOLUL II
Contractul de voluntariat
Art. 6. – (1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, intre voluntar si beneficiarul voluntariatului, in conditii de libertate contractuala a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) Contractul de voluntariat se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza in mod obligatoriu in evidenta persoanei juridice.
Art. 7. – In contractul de voluntariat trebuie sa fie stipulate cel putin urmatoarele drepturi ale
voluntarului:
a) participarea activa la elaborarea si derularea programelor in considerarea carora a incheiat
contractul;
b) desfasurarea activitatii in concordanta cu pregatirea sa profesionala;
c) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desfasurarii activitatilor in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
d) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatii; in lipsa asigurarii costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
e) eliberarea de catre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care sa ateste calitatea de voluntar;
f) rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile convenite in contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii;
g) durata timpului de lucru, stabilita, in conditiile legii, sa nu afecteze sanatatea si resursele
psihofizice ale voluntarului;
h) beneficiaza de titluri onorifice, decoratii, premii, in conditiile legii.
Art. 8. – Contractul de voluntariat urmeaza sa cuprinda cel putin urmatoarele obligatii ale voluntarului:
a) sa indeplineasca sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
b) sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat;
c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre beneficiarul voluntariatului;
d) sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat.
Art. 9. – In executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordoneaza conducerii persoanei juridice cu care a incheiat contractul.
Art. 10. – Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.
Art. 11. – Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.
Art. 12. – Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.
Art. 13. – Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevazuta la art. 12.
Art. 14. – Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor.
Art. 15. – Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila.
Actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.
CAPITOLUL III
Dispozitii finale
Art. 16. – Se excepteaza de la dispozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 212/1997, cu
modificarile ulterioare.
Art. 17. – In cazul savarsirii unor fapte in legatura cu executarea contractului de voluntariat, care potrivit legii penale sunt considerate infractiuni, voluntarii sunt asimilati persoanelor prevazute la art. 147 alin. 2 din Codul penal.
Art. 18. – Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 martie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Ordonanta nr. 58
din 22 august 2002
pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 30 august 2002
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 pct. V.2 din
Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Articol unic. – Legea voluntariatului nr. 195/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza promovarea si facilitarea participarii cetatenilor romani si straini, in spiritul solidaritatii civice, la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, precum si participarea tinerilor la programele internationale de voluntariat pentru tineri, implementate de structuri descentralizate in stransa legatura cu autoritatile nationale responsabile pentru problemele tineretului.”
2. Literele c) si d) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
“c) organizatia gazda este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial care incheie, in conditiile prezentei legi, contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie gazda, in temeiul careia prima persoana se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o contraprestatie materiala;”
3. La articolul 2, dupa litera d) se introduc literele e) si f) cu urmatorul cuprins:
“e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat. Organizatia gazda poate fi identica sau diferita de beneficiarul voluntariatului;
f) indrumatorul este persoana cu rol de coordonare si supraveghere a voluntarilor in timpul actiunilor de voluntariat.”
4. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4 cu urmatorul cuprins:
“Art. 4. – Autoritatile locale ofera sprijin in derularea stagiilor de voluntariat, acordand prioritate activitatilor care se adreseaza tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.”
5. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:
“(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care inlocuiesc serviciul militar si nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de munca remunerat.
(4) Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe durata stagiului de
voluntariat.”
6. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5 cu urmatorul cuprins:
“Art. 5. – (1) In sensul programului de actiune comunitar ®Tineret—, tanar voluntar este persoana cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani care incheie, in conditiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioada limitata, urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor si formarea experientei personale si interculturale, contribuind in acelasi timp la binele comunitatii.
(2) Tanarul voluntar participa intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat cel in care isi are resedinta ori domiciliul, sau intr-un stat tert la o activitate nelucrativa si neremunerata, care prezinta importanta pentru comunitate si are o durata limitata de maximum 12 luni, in cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv si de Comunitatea Europeana.
(3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, in functie de durata prevazuta, se diferentiaza in stagii pe termen lung, cu durata intre 3 luni si un an, si stagii pe termen scurt, cu durata intre 3 saptamani si 3 luni.
(4) Pentru programul de actiune comunitar ®Tineret— organizatia gazda asigura tanarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare si masa completa. Din fonduri de la Comisia Europeana se asigura transportul extern si o indemnizatie de deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe intreaga durata a stagiului de voluntariat.
(5) La sfarsitul stagiului de voluntariat, in cadrul programului de actiune comunitar ®Tineret— se va elibera de catre Comisia Europeana un certificat nominal care sa recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite.”
7. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 6. – (1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, intre voluntar si organizatia gazda, in conditii de libertate contractuala a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.”
8. Literele c)-f) ale articolului 7 vor avea urmatorul cuprins:
“c) asigurarea de catre organizatia gazda a desfasurarii activitatilor sub coordonarea unui indrumator, in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
d) asigurarea de catre organizatia gazda, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activitatii; in lipsa asigurarii costul prestatiilor medicale ca urmare a riscurilor ce decurg din desfasurarea activitatii de voluntariat se suporta integral de organizatia gazda. Exceptie fac programele de actiune comunitare ®Tineret— pentru care costurile de asigurare sunt suportate de Comisia Europeana, care incheie un contract cu o companie de asigurari;
e) eliberarea de catre organizatia gazda a unui certificat nominal care sa recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite; metodologia privind eliberarea certificatului nominal se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului tineretului si sportului;
f) rambursarea de catre organizatia gazda, in conditiile convenite in contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii.”
9. Literele a) si c) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
“a) sa indeplineasca sarcinile primite din partea organizatiei gazda;
…………………………………………………………………………………..
c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de organizatia
gazda.”
10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 14. – Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa
voluntarului sau a organizatiei gazda, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii
motivelor.”
Bucuresti, 22 august 2002.