Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj organizează în perioada 13.08- 25.09.2018, concurs de proiecte sportive privind finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat de pe raza judetului Gorj din fonduri publice pentru activităţi sportive nonprofit, de interes general, finanţare acordată de Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeeana pentru Sport si Tineret Gorj.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte sportive din cadrul Programului “Romania in Miscare”, prin sub- programul “Finantarea nerambursabilă a structurilor sportive” in anul 2018 este de 63000 lei

Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene, sunt următoarele:

  1. a) Să fie un club sportiv/asociatie judeteana recunoscut în condițiile legii, cu sediul sau filiala pe raza judetului in care activeaza DJSTGorj, constituit ca persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ. Structura sportivă trebuie să fie înregistrată în Registrul sportiv, să aibă nr. de identificare și Certificat de identitate sportivă cu secțiile pe ramură de sport menționate, secții pentru care asociatia judeteana are astfel recunoaștere și poate să organizeze activitățile pentru care solicită finanțare;
  2. b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate
  3. c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent; d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;
  4. e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
  5. f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare: MTS, DJST
  6. g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
  7. h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
  8. i) să participe cu o contribuţie financiară de minim 10 % din valoarea finanţării solicitate / alocate. Dovada contribuţiei proprii va fi făcută în momentul semnării contractului de finanţare;
  9. j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  10. k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect din cadrul Programului “Romania în Miscare”, prin sub- programul “Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” in anul 2018

Perioa de depunere a dosarului de proiect:13.08-20.08.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Gorj din Tg-Jiu, strada Victoriei nr 132-134; etapa de verificare a eligibilitații, inregistrarii si a indeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara: 21-22.08.2018; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică si financiară:: 23.08.2018; depunerea completărilor: 23-27.08.2018; verificarea completărilor depuse:   28.08.2018; afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a a eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică si financiară: 29.08.2018; etapa de evaluare a proiectelor : 29-31.08.2018; comunicarea rezultatelor: 03.09.2018; depunerea contestațiilor : 03-05.09.2018; analiza contestațiilor :06-07.09.2018; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse: 10.09.2018; incheierea contractelor de finantare neranbursabila: 11-18.09.2018; publicarea anuntului de atribuire a contractelor: 25.09.2018. Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul DJSTGorj (www.tineretgorj.ro) sau de la adresa de e-mail djst.gorj@mts.ro .

Documente necesare: